Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

e- mail:  fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Sławek

Nawrot

 

Prezes Zarządu Fundacji,

psycholog biznesu,

lider wielu projektów ponadnarodowych, społecznik

Jurek

Granietzny

 

Członek Rady Fundacji, manager,

aktywista w obszarze dostępności

oraz ekonomii społecznej.

Darek

Ryczkowski

 

Menedżer

działalności społecznej,

aktywista

kultury regionalnej, pedagog. 

Natalia

Kucypera

 

Menedżerka

aktywności kulturalnych oraz rękodzielniczych,

koordynator wolontariatu. 

Zespół WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

GOSPODAROWANIE CZASEM WOLNYM

dzieci i młodzieży, dorosłych, osób w podeszłym wieku,
w szczególności chorych

i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych.

REHABILITACJA

społeczna i funkcjonalną  osób z niepełnosprawnościami, kombatantów, seniorów,  emerytów – zagrożonych jakąkolwiek formą dyskryminacji bądź wykluczenia  społecznego, ekonomicznego czy środowiskowego.

POMOC

osobom i grupom potrzebujących

w przypadkach wynikających

z ograniczeń biologicznych, somatycznych, psychologicznych

i społecznych. Pomoc świadczymy pod warunkiem własnej aktywności biorców.

POBUDZANIE SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI

 

obywateli, społeczności i wspólnot lokalnych, m in. dzieci i młodzieży, kobiet i mężczyzn, dorosłych,  seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:            z niepełnosprawnościami, bezrobotnych, bezdomnych, imigrantów, nieletnich mających konflikty z prawem, osób opuszczającym zakłady poprawcze, byłych więźniów,

a także innych grup  społecznych wymagających dedykowanego wsparcia.

Kluczowe Obszary Działalności

 Wizja

 

Wizją WSPÓLNOTY WIELOPOKOLENIOWEJ jest stworzenie społeczności w których każde pokolenie zostanie usłyszane, a jego głos doceniony i wzięty pod uwagę 

przy podejmowaniu wszelkich decyzji. 

Takie społeczności:

 • doceniają wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, 
 • uwzględniają role młodych i starszych, 
 • zachęcają do współpracy i wsparcia między pokoleniami, 
 • rozwijają międzypokoleniową interzależność, 
 • budują politykę ukierunkowaną na potrzeby każdego z pokoleń.


Wartości

 

W swojej pracy WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA 

i wszystkie osoby oraz podmioty zaangażowane w tę działalność kierują się kluczowymi dla nas wartościami, którymi są:

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Rozumiemy, że każda nasza decyzja ma wpływ na otoczenie. Dbamy aby ten wpływ był zawsze korzystny.

 

 • SZACUNEK

Szanujemy innych ludzi i siebie nawzajem, oczekujemy tego samego od otoczenia.

 

 • PARTNERSTWO

Dbamy o Dobro Wspólne współpracując z każdym, kto podziela nasze Wartości. Prowadzimy stały dialog aby jak najlepiej poznać potrzeby, problemy i oczekiwania.  

 

 • TRANSPARENTNOŚĆ

Działamy uczciwie i przejrzyście. Wymagamy tego od innych.

 

 • PASJA

Działamy z Pasji!

 Misja

 

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA inspiruje i wzmacnia 

relacje wśród osób z różnych generacji dla:

 • zrozumienia współczesności, 
 • docenienia przeszłości, 
 • tworzenia przyszłości. 

w celu podnoszenia zrozumienia wspólnoty interesów między pokoleniami.

WIELOPOKOLENIOWA

 

 

 

 

 

inspiruje i wzmacnia

Bob

Kamiński

 

Członek Zarządu Fundacji,

menedżer finansowy, innowator,

aktywista społeczny.